มฟล. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่เป็นนักศึกษากองทุนเข้าร่วมกว่า 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ยืม การชำระหนี้คืนกองทุน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าของการชำระหนี้คืนกลับสู่กองทุน เพื่อจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้รุ่นน้องในโอกาสต่อไป ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทีมงานมาเป็นวิทยากร และมี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ

    “การที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมเข้าร่วมโครงการ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความร่วมมือและได้ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนในวันนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่กรุณาเดินทางมาเป็นวิทยากรด้วยตนเอง มาให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีและได้พบปะกับนักศึกษากองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคน ซึ่งคาดว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจในการคืนเงินสู่กองทุน กยศ. มากยิ่งขึ้น” ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าว

    คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ได้ถ่ายทอดหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาที่ไปของกองทุน กยศ. ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเมื่อสำเร็จการศึกษา มีรายได้ ก็จะได้ชำระเงินคืนสู่กองทุนในระยะเวลา 15 ปี อัตราดอกเบื้ยเริ่มต้นร้อยละ 1 กลับคืนหมุนเวียนให้แก่รุ่นน้องได้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งการชำระคืนสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ทั้งชำระคืนโดยตรงที่ธนาคารกรุงไทย การตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือหักจากบัญชีเงินเดือน ทั้งนี้ กยศ. ได้เริ่มให้กู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2539 โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จนเมื่อปี 2560 กองทุนก็มีเงินหมุนเวียนเพียงพอจะใช้ดำเนินการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นได้จากรุ่นพี่ได้ใช้เงินคืนแก่กองทุน ซึ่งปัจจุบันยังมีหลายคนเข้าใจผิดว่า ไม่ต้องใช้คืนก็ได้ แต่แท้จริงทางกองทุนก็มีการดำเนินการติดตามเงินคืนอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบและเป็นธรรม

     สำหรับนักศึกษากองทุนเก่าของ มฟล. ถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถิติการคืนเงินกลับสู่กองทุนอยู่ในระดับที่ดี เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งทางคุณชัยณรงค์ได้ให้การชื่นชม และเชื่อมั่นว่านักศึกษารุ่นต่อๆ ไป ก็ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีนี้ให้ดียิ่งขึ้นไป โดยในตอนท้ายทีมวิทยากรได้เชิญชวนให้นักศึกษากองทุน กยศ. ร่วมกันปฏิญาณตนว่า เราจะรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฟ้าหลวง ด้วยการไม่ผิดนัดชำระหนี้ กยศ.

 |   |  มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  659 ครั้ง