มฟล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ รู้จักรูปแบบการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนักเรียนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และเห็นความสำคัญและโอกาสในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ด้วยมีทุนการศึกษาที่จะช่วยสนับสนนุนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และทุนการศึกษาสิรินธรฯ ก็เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในถิ่นธรุกันดาร

     ทั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทุนได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวการศึกษา หลักสูตร สวัสดิการและบริการของมหาวิทยาลัยโดยส่วนประชาสัมพันพ์ การบรรยายจากสำนักวิชาต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เช่น การบรรยายโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ การบรรยายโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล การบรรยายโดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ การบรรยายโดยสำนักวิชาการจัดการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบินและห้องการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และการบรรยายโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมห้องเรียนสาขาวิชามัลติมีเดียและห้องโฟโต้

    นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยี่ยมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด หอประวัติมหาวิทยาลัย สวนพฤกษศาสตร์ วิหารพระเจ้าล้านทองฯ หอพักนักศึกษา ศูนย์กีฬา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร รวมทั้งทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอธิการบดีพบนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส และให้โอวาทในการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส  |  178 ครั้ง