ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษา มฟล. ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในเขตภูมิภาคเอเชีย และมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับสามของโลก

สถาบันขงจื่อ มฟล. จัดโครงการ Chinese Corner Series Activities เผยแพร่วัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน

มฟล. จัดค่ายภาษาจีนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

มฟล. จัดการแสดงวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ครั้งที่ 2

มฟล. จัดกิจกรรมวันสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 6

มฟล. จัดการประชุมวัฒนธรรมนานาชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลในภาคเหนือของประเทศไทย ครั้งที่ 1

มฟล. จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2561 สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จัดแข่งขันสุนทรพจน์จีน

มฟล. ร่วม กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

มฟล. จัดค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนให้น้องระดับประถมศึกษาเชียงราย

มฟล. ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

มฟล. ตอกย้ำศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนของไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน-การแสดงจากคุนหมิง-เปิดตัวชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ