มฟล. จัดกิจกรรมวันสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 6

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมจัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีนและถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน และแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มฟล. และรัฐบาลจีน ที่ได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อขึ้น ณ มฟล. โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 10,000 คน ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันวาดภาพจีนและเขียนพู่กันจีน การประกวดภาพถ่ายเมืองจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน ทั้งฝึกเขียนตัวอักษรจีน ชิมขนมไหว้พระจันทร์ ถักเชือก ตัดกระดาษจีน แต่งกายชุดจีน ชิมชาจีน เป็นต้น  โดยมีคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียน 16 แห่งทั่วจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน

     วันสถาปนาสถาบันขงจื่อ กลายเป็นเทศกาลสำคัญของสถาบันขงจื่อทั่วโลก ที่มีอยู่กว่า 1,200 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 123 ประเทศ ซึ่งจะได้จัดกิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้น พร้อมกันทั่วโลกในหลากหลายรูปแบบในวันเดียวกันนี้ เช่นเดียวกับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 แล้วในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-จีน กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การวาดภาพจีน เขียนพู่กันจีน และประกวดภาพถ่ายจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนให้เข้าร่วมมากมาย มีคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 16 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมในการแข่งขันจำนวน 94 คน ทั้งยังมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันภาพถ่าย ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 40 คน ได้ส่งรูปภาพเข้ามาประกวดจำนวนกว่า 100 รูปภาพ นับเป็นโอกาสที่ผู้เรียนภาษาจีนจะได้แสดงความสามารถ ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

      ในโอกาสนี้ รศ.หวง เจี้ยน จวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฝ่ายจีน) ได้กล่าวว่า สถาบันขงจื่อได้สถาปนาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.2004 ในประเทศเกาหลี ดังนั้นในปี 2014 จึงเป็นวันสถาปนาครบรอบ 10 ปีของสถาบันขงจื่อโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการเฉลิมฉลองการสถาปนาสถาบันขงจื่อขึ้นในทุกๆ ปีทั่วโลก สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เช่นกัน ที่ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีนทุกคนได้มาสัมผัสวัฒนธรรมจีน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ เป็นจำนวนมากเช่นทุกปี

        “ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อ มฟล. ได้จัดค่ายภาคฤดูร้อนขึ้น โดยการพานักศึกษาผู้เรียนภาษาจีนกว่า 120 คนเดินทางไปยังประเทศจีน ในเมืองเซี่ยเหมินและเซี่ยงไฮ้ เพื่อเรียนและสัมผัสวัฒนธรรมจีนร่วมกัน จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังทุกโรงเรียน ว่าในอนาคตเราสามารถมีความร่วมมือกัน โดยที่ทางอาจารย์ครูผู้สอนหรือนักเรียนในระดับชั้นที่สูง จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันนี้ และในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนพื้นฐานตัวที่ 1 ให้กับนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 4,000 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีมากกว่า 1,500 คน และยังได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจารย์อาสาสมัครของเราได้เข้าไปช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ มีนักเรียนที่ได้ร่วมโครงการกว่า 1,500 คนเช่นกัน และอีกโครงการที่สำคัญคือเราได้พบกับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเราได้มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีนจำนวน 50 คนในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังมีโครงการสอบวัดระดับภาษาจีน หรือ HSK ก็มีผู้ที่เข้ามาสอบวัดระดับกว่า 2,000 คน โดยเรามีเป้าหมายการดำเนินงานคือจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย สามารถพัฒนาศักยภาพและความรู้ ที่จะสามารถสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วทางสถาบันขงจื่อ มฟล. ยังมีระบบการเรียนแบบออนไลน์ที่จะช่วยทบทวนและประเมินผลให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และทดสอบด้านภาษาจีนได้ ซึ่งเรายินดีจะร่วมพัฒนการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนต่างๆ สามารถเข้าร่วมโครงการของเราในรูปแบบต่างๆ ได้ ด้วยความยินดี” รศ.หวง เจี้ยน จวิน กล่าว

          อาจารย์ ดร.กัลยา ขาวบ้านแพ้ว รองคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวในงานนี้ว่า สำนักวิชาจีนวิทยาได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มฟล. และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จัดกิจกรรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  โดยทางสำนักวิชามีภารกิจในการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจีน โดยปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 4 สาขาวิชาคือ จีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน การสอนภาษาจีน และภาษาจีนธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันสถาบันขงจื่อครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน มีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น หากทางโรงเรียนมีความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ ต้องการจัดกิจกรรม หรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ทางสำนักวิชาจีนวิทยาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมและความยินดีที่จะได้ร่วมมือกันในโอกาสต่อไป

  • 2153 ครั้ง
  • #สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร #สำนักวิชาจีนวิทยา