มฟล. จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2561 สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมจัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2561” เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีนและถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน และแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มฟล. และรัฐบาลจีน ที่ได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อขึ้น ณ มฟล. โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 6,000 คน ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันประดิษฐ์งานฝีมือ การแข่งขันวาดภาพจีนและเขียนพู่กันจีน การประกวดภาพถ่ายหัวข้อเมืองจีนในสายตาฉัน การแข่งขันนาฏศิลป์จีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการละเล่นทางวัฒนธรรมจีนมากมาย ทั้งฝึกเขียนตัวอักษรจีน ชิมขมไหว้พระจันทร์ วาดหน้ากากจีน ฝึกเล่นกู่เจิง ชงชาจีน ตัดกระดาษจีน เป็นต้น  โดยมีคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนทั่วจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงเข้าร่วมล้นหลาม

        ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า มฟล. ได้จัดกิจกรรมวันสถาบันขงจื่อ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาทของสถาบันขงจื่อที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับชาวโลก

        “ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ชาวโลกให้ความสนใจศึกษาปรัชญาตะวันตกกันอย่างกว้างขวาง แต่เรารู้น้อยมากเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออก ซึ่งจริงๆ แล้วเรามีนักปราชญ์ตะวันออกที่ยิ่งใหญ่หลายท่าน อย่างเช่น นักปราชญ์ชาวจีนอย่างท่านขงจื่อ ทำไมรัฐบาลจีนถึงกำหนดให้สถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนอยู่ภายใต้ชื่อของนักปราชญ์ขงจื่อ เมื่อย้อนกลับไปดูก็จะค้นพบว่า นักปราชญ์ขงจื่อมีหลักในการสอนคือ การพัฒนาปรับปรุงตนเองและพูดถึงเรื่องสันติภาพของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีสถาบันขงจื่อมากที่สุดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำถามก็คือ ในฐานะคนไทยเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่ง มีวิธีคิดวิธีเชื่อแบบหนึ่ง แทนที่เราจะสนใจเรียนเพียงแค่ภาษาและวัฒนธรรมของเรา แต่เราควรเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมอื่นๆ พูดถึงอะไร สื่อถึงอะไร แล้วสิ่งใดสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ นั่นตรงกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาของเรา และผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ได้เรียนรู้และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองโลกที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา ศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ  |  1832 ครั้ง