มฟล. จัดการประชุมวัฒนธรรมนานาชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลในภาคเหนือของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา จัดการประชุมวัฒนธรรมนานาชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลในภาคเหนือของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 518 อาคารปรีคลินิก มฟล. โดยมีครู-อาจารย์ และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับภาษาจีนเข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในสังคมภาคเหนือของไทย และร่วมหารือการกำหนดนโยบายและทิศทางความเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในอนาคต

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา  |  1374 ครั้ง