ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567

มฟล. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ปลูกป่า” สืบสานปณิธาน “ปลูกป่า..สร้างคน”

มฟล.-ม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วมพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. แจกกล้าไม้ 12 ชนิด เนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566 สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า..สร้างคน”

มฟล.ร่วมชุมชนปลูกป่าเชิงนิเวศเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าบริเวณแหล่งต้นน้ำชุมชน

มฟล. จัดการอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มฟล. ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2566

มฟล. จัดกิจกรรมน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า สืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. แจกกล้าไม้ เนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง 2565

สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดรับจิตอาสาเข้าร่วม "กิจกรรมปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" สมัครด่วนถึง 13 พ.ค. 65

มฟล.จัดกิจกรรม "วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ"

3 เม.ย. นี้ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เชิญร่วมอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ