ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. ขอแสดงความยินดีกับ 8 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

มฟล. ส่งเสริมบุคลากรผลักด้นประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

มฟล. จัดการบรรยายพิเศษ "การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" และกิจกรรมการวิเคราะห์แผนแม่บทมหาวิทยาลัย (KM Master Plan)

มฟล.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA

มฟล. ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา จาก สป.อว.

นายกสภามหาวิทยาลัย-อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10

มฟล. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328

อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

มฟล. ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

มฟล. รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

มฟล. จัดอบรม Lean Management ให้บุคลากรเพื่อปรับใช้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx

มฟล. จัดอบรม OBE ให้คณาจารย์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ