มฟล. ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ประกาศผลรางวัลจากการจัด "กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" โดยได้มีบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 18 ผลงาน ทั้งนี้ จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน "นิทรรศการ: การประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร M-Square รวมทั้งการโหวตผลงานการประกวดนวัตกรรมฯ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

    โดยผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

ประเภทรางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1.รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน: ระบบจัดการจุดฝังเข็ม

หน่วยงาน/ทีมงาน: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน: ระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยงาน/ทีมงาน: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน: การใช้เทคโนโลยีบาร์โคดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยา

หน่วยงาน/ทีมงาน: งานเภสัชกรรม ร่วมกับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. รางวัลชมเชย

ผลงาน: PP-MFU rubber band ligator

หน่วยงาน/ทีมงาน: ทีม OPD ศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประเภทรางวัล Popular Vote

1.รางวัล Popular Vote

ผลงาน: ระบบฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Internship System)

ทีมงาน: ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

 

ประเภทรางวัล การโหวตมหาชน "งานนิทรรศการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565"

1.รางวัล การโหวตมหาชน

ผลงาน: BIG Data management: ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อจัดการ Big data

ทีมงาน: ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร