มฟล. ขอแสดงความยินดีกับ 8 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ Cossci-ข่าวรางวัล ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ 8 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA  ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328 และ ครั้งที่ 349 รวม 8 หลักสูตร

หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328 (ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2566) ได้แก่
1. Bachelor of Science Program in Cosmetic Science 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2. Master of Science Program in Cosmetic Science 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3. Bachelor of Public Health Program 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
4. Master of Public Health Program in Border Health Management
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน

หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 349 (ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2566) ได้แก่
1. Bachelor of Science Program in Applied Chemistry 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
2. Bachelor of Science Program in Environmental Health 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program
    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ซึ่งทั้ง 8 หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ได้รับผลการประเมินอยู่ระดับที่ 4 Adequate as Expected 

สำหรับการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA  ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างมาตรฐานระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วทั้งภูมิภาค  การรับรองมาตรฐาน AUN-QA จะอยู่ได้ 5 ปี  เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย

  • 3007 ครั้ง
  • #ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร