ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2566

กระทรวง อว. ปลดล็อกหลักสูตร Sandbox มฟล. “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์” 1 ใน 3 หลักสูตรล่าสุด

มฟล. ต้อนรับ สป.อว. ที่ได้มาเยี่ยมชมและจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Reinventing University ของมหาวิทยาลัย

มฟล.ร่วมลงนามลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา

มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

มฟล. ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้ประเพณีไทย