มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ปริญญโท-เอก) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน และผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

     ในงานนี้ ได้มีการชี้แจงข้อมูลสำคัญในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ เช่น แนะนำการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย สำนักงานบัณฑิตศึกษา แนะนำการให้บริการของส่วนทะเบียนและประมวลผลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดย ส่วนทะเบียนและประมวลผล แนะนำการให้บริการสืบค้นข้อมูลและบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

     นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ยังได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบรรยายเป็นภาษาไทยผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. หลังจากนี้จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งมีการอบรมโดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Research Ethics สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดย อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี เป็นวิทยากรเช่นเดียวกัน

  • 801 ครั้ง
  • #สำนักงานบัณฑิตศึกษา #ส่วนทะเบียนและประมวลผล #ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา