มฟล.ร่วมลงนามลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร. จำนวน 25 สถาบันผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในฐานะพยานร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “การลงนามการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของระบบอุดมศึกษาไทยที่สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้และสามารถใช้หน่วยกิตไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรได้ เก็บสะสมหน่วยกิตตามข้อกำหนดของสถาบันได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันของระบบบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยตรง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การที่แต่ละสถาบันส่งเสริมให้เกิดการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะได้สิ่งที่ดีที่สุด สะดวก สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ที่สนใจ ตรงกับความต้องการ แต่ละสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จุดแข็งแต่ละที่แตกต่างกัน ความร่วมมือกันของสถาบันแต่ละแห่ง สามารถเพิ่มจุดแข็งของตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันอย่างแท้จริง โดยความเห็นชอบของผู้บริหารอธิการบดี 25 สถาบัน นำนโยบายของประเทศมาขับเคลื่อน เกิดประโยชน์กับนิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบัน และประเทศชาติ”
สถาบันการศึกษา 25 แห่งที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.มหาวิทยาลัยบูรพา
12.มหาวิทยาลัยพะเยา
13.มหาวิทยาลัยมหิดล
14.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19.มหาวิทยาลัยศิลปากร
20.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

 |   |  สำนักงานบัณฑิตศึกษา