มฟล. ต้อนรับ สป.อว. ที่ได้มาเยี่ยมชมและจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Reinventing University ของมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ได้เดินทางมาเพื่อจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University โดยการนำของ คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. ซึ่ง รองอธิการบดี มฟล. ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งยังมี ผศ. ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ดร.นริษฎา ทองกลาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม Reinventing University System 2021 ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำวิดีโอที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา และศูนย์นวัตกรรมสุมนไพรครบวงจร มฟล.

  • 724 ครั้ง
  • #ส่วนบริการงานวิจัย #สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา #ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร #ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ #ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา #สำนักงานบัณฑิตศึกษา #ส่วนการเจ้าหน้าที่ #หน่วยจัดการสารสนเทศ0 #ส่วนนโยบายและแผน