รวมข่าวคุณธรรมและความโปร่งใส

เครือข่าย PR Network ร่วมอัพเดทความรู้ด้านการทำสื่อและใช้ตราสัญลักษณ์พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ภายใต้คอนเซ็ป PR Network MEET UP ONLINE

มฟล. เล็งเห็นความสำคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจัดสัมมนาให้ความรู้บุคลากรทุกระดับ

ส่วนสารบรรณฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านสารบรรณฯ กับกลุ่มเลขาสำนักวิชาเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูงสุด

มฟล. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณและตัวชี้วัดพันธกิจตามแผน ฉบับที่ 5 อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันหารือในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย"

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ (Smart CI)

มฟล. ประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานปีงบ 64

มฟล. จัดประชุมชี้แจงรายการตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5

มฟล.จัดอบรมแนวทางการทำ ITA หน่วยงานภายใน พร้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564" ของ อว.

ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตอกย้ำเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานสภาฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำเอกสารการประชุมเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้