มฟล. ประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานปีงบ 64

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการชี้แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park M-Square โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรม ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ อาจาราย์ประจำวิชาแพทยศาสตร์ โดยได้มีการสอบถามข้อมูลเพื่อความกระจ่างในกระบวนการและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบกระบวนการคิดและวิธีปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมครบทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับฟังผ่านระบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 1034 ครั้ง