ส่วนสารบรรณฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านสารบรรณฯ กับกลุ่มเลขาสำนักวิชาเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูงสุด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ร่วมกับ กลุ่มเลขานุการสำนักวิชา เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการ รูปแบบ-วิธีการ ในการดำเนินงานด้านสารบรรณเพื่อให้การทำงานถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หัวข้อหลักที่ประชุมกันในครั้งนี้ได้แก่ 1. การแนบไฟล์เอกสารในระบบสารบรรณออนไลน์ 2. การลงนามในหนังสือภายนอก 3. การขออนุมัติใช้งบประมาณกลาง 4. การขอใช้ห้องประชุม 5. การให้บริการงานพิธีการ 6. การใช้บริการรับฝากจดหมาย/พัสดุ 7. การนำเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร และ 8. งานด้านกฎหมาย

นางสาวสุวิมล นางแล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ กล่าวว่า ส่วนสารบรรณฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเลขานุการสำนักวิชาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการจัดทำ ตรวจสอบ และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานส่วนกลางที่จะช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น เพราะหากการเสนอขออนุมัติมีข้อผิดพลาดจะทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า ทำให้ประสิทธิผลลดลง จึงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการ รูปแบบ-วิธีการ ในการดำเนินงานครั้งนี้

 |   |  1060 ครั้ง