ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตอกย้ำเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตอกย้ำเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส มีการให้หรือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคโปร่งใส และเป็นธรรม

2. ด้านความรับผิด มีการบริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการงานที่ผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริตยึดคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ปลูกฝังการดำเนินงานอย่างสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และดำเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริตโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน สร้างกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 |   |  803 ครั้ง