สำนักงานสภาฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำเอกสารการประชุมเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำและการจัดส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมท่าสุด อาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย นางสาวพนมพร โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดประชุมครั้งนี้ว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่วางนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยต้องดำเนินภารกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลั่นกรอง และให้ความสำคัญกับระเบียบวาระรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร

2. ส่วนทะเบียนและประเมินผล

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา

4. ส่วนการเจ้าหน้าที่

5. ส่วนการเงินและบัญชี

 |   |  1281 ครั้ง