มฟล. จัดประชุมชี้แจงรายการตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น Planning-กิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมชี้แจงรายการตัวชี้วัด (KPI) ระดับหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 เพื่อชี้แจงให้กับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจรายการตัวชี้วัด (KPI) โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 จะมีการกำหนดวิสัยทัศน/พันธกิจขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเติบโตของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ: ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมภายใต้การเปลี่ยนเปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ค่านิยมองค์กร: MFU•FIRST

โดยในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภท KIPs ของหน่วยร่วมปฏิบัติการ เพื่อที่ส่วนนโยบายและแผนจะทำการสรุปและมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการตาม KIP ที่ได้กำหนดในวันที่ 10 มีนาคม 2564

 |   |  2612 ครั้ง