มฟล. เล็งเห็นความสำคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจัดสัมมนาให้ความรู้บุคลากรทุกระดับ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการสัมมนา หัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาเป็นวิทยากร ซึ่งจัดในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินงานในทุกองค์กรทุกด้าน ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูล รวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลส่วนบุคคล มฟล. ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากหน่วยงานและบคุลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย การสัมมนาในครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและขอบเขตการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรจำนวน 2 ท่าน คือ หัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดย นายชยธวัช อติแพทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หัวข้อ “แนวความคิดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารยประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยในช่วงท้ายวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามในประเด็นที่มีคำถาม

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  1453 ครั้ง