ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน เรื่องการบริหารจัดการ เครื่อง Autoclave และการจัดการขยะติดเชื้อในพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางและที่เกิดจากงานวิจัยของสำนักวิชา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ให้การจัดการและการส่งกำจัดของเสียห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้การจัดการทำงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการจัดการทำงานส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

 |   |  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |  676 ครั้ง