เครือข่าย PR Network ร่วมอัพเดทความรู้ด้านการทำสื่อและใช้ตราสัญลักษณ์พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ภายใต้คอนเซ็ป PR Network MEET UP ONLINE

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม PR Network: ภายใต้คอนเซ็ป PR Network MEET UP ONLINE ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้สมาชิก PR Network ได้อัพเดทแนวทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แนวทางการประชาสัมพันธ์ MFU-ITA แนะนำการให้บริการใหม่ๆ ของส่วนประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในอนาคตเพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบบริการที่ส่วนประชาสัมพันธ์ดำเนินการอยู รวมถึงบริการใหม่คือห้อง MFU STUDIO โดยคุณหนึ่งฤทัย แสงวิลัย เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการขอใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอหลักการใช้ตาอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้กับเครือข่าย PR Network โดยคุณปวีณ์สุดา นุภาพ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการสื่อสาร นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย รวมถึงการแนะนำฟอนต์ที่จะใช้ในการออกแบบให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมมีการบันทึกภาพร่วมกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติแห่งการสื่อสารในยุคของ COVID-19 ที่ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน

  • 1738 ครั้ง