มฟล. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณและตัวชี้วัดพันธกิจตามแผน ฉบับที่ 5 อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณและตัวชี้วัดพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. ห้ความสำคัญกับด้านงบประมาณและแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยท่านจะเป็นประธานในการประชุมทุกครั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจริงว่าแต่ละงบประมาณที่เสนอมานั้นมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และโครงการที่เคยเสนอของบดำเนินการในปีก่อนมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส่วนนโยบายและแผน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานในเรื่องแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าจะมีรูปแบบในการติดตามอย่างไร ต้องนำเสนอในด้านใดบ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทุกหน่วยงานสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มฟล. จัดการประชุมพิจารณาตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (ระดับหน่วยงานขับเคลื่อน KPI) ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวัยชัย ศิริชนะ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ได้แก่ 1. การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 2. การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 3. การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 5. ความเป็นนานาชาติ 6. การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 7. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นผู้นำการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจและ Core Value ในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision; V) มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ใน 5 ของอาเซียน (Top 5 University in ASEAN)

พันธกิจ (Mission; M) ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (To develop human resources with outstanding academic, research and innovation skills to the society under disruptions for achieving the sustainable development goals.)

Core Value: MFU. FIRST

MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัวเริ่มต้นด้วย

    F มาจากคำว่า Flexibility เรียก ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน ของโลกยุคปัจจุบัน

  I มาจากคำว่า Integrity เรียก ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 R มาจากคำว่า Resourcefulness เรียก ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปี่ ยมด้วยความรู้ ทีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 S มาจากคำว่า Spirit เรียก ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ร่วมทํางานต่างๆกันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 T มาจากคำว่า Teamwork เรียก ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําด้วยกัน เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกัน

เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้คำว่า FIRST ที่มีความหมายว่าเป็นหนึ่ง ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง

นอกจากนั้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 มฟล. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้” ภายใต้หัวข้อ “กรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ไ โดยเชิญ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. และผู้บริหารระดับทุกระดับได้เข้าร่วมการอบรมทั้งแบบในห้องประชุมและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยาการได้บรรยายเกี่ยวกับการจำทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำ มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมระดมความคิดเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน/โอกาส อุปสรรค ด้านทรัพยากรบุคลลของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อจะได้นำมาใช้พัฒนามหาวิยาลัยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้อธิการบดีได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงการวางแผนงาน กิจกรรมด้านบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรบุคคลให้ยึดถือหลัก MFU•FIRST เป็นที่ตั้ง

โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงรายการตัวชี้วัด (KPI) ระดับหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 เพื่อชี้แจงให้กับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจรายการตัวชี้วัด (KPI) โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 จะมีการกำหนดวิสัยทัศน/พันธกิจขึ้นใหม่จากการประชุมหารือกับผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเติบโตของมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

          วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

          พันธกิจ: ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมภายใต้การเปลี่ยนเปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

          ค่านิยมองค์กร: MFU•FIRST

ทั้งนี้เมื่อการพิจารณาและกำหนดวิสัยทัศน/พันธกิจและค่านิยมองค์กรที่จะเป็นแกนหลักในการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจึงมีการชี้แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park M-Square โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรม ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การทบทวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ อาจาราย์ประจำวิชาแพทยศาสตร์ โดยได้มีการสอบถามข้อมูลเพื่อความกระจ่างในกระบวนการและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบกระบวนการคิดและวิธีปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมครบทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับฟังผ่านระบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดังจะเห็นได้ว่าอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารทุกระดับชั้นต่างร่วมแรงร่วมใจกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า ทันต่อเหตุการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีองค์ความรู้ครบครันสามารถรับมือโลกที่พลิกผันได้อย่างแท้จริง

 |   |  847 ครั้ง