ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันหารือในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย"

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้หารือการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย" ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 332 อาคาร AD2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับนายกัมพล ไชยเลิศ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการเบิกเงินให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  710 ครั้ง