มฟล.จัดอบรมแนวทางการทำ ITA หน่วยงานภายใน พร้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564" ของ อว.

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนาท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง M-Square ซึ่งกล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับเกียรติจากสำนักประเมินคุณธรรมและโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้บุคคลากรของ มฟล. ได้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการในดำเนินงานของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมของ อว. แล้วคณะทำงานและผู้เข้าร่วมอบรมของ มฟล. ได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางในการทำงานและการนำเสนอข้อมูลที่จะสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน แต่สามารถตอบโจทย์ของสำนักประเมินคุณธรรมและโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

 |   |  908 ครั้ง