โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ (Smart CI)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ  (Smart CI) เรื่อง Clinical Assessment in Neurological Condition ” ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม E3A 402 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัดและพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกให้มีความรู้เท่าทันกับวิทยากรร่วมโดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด อาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการและ บุคลากรฝ่ายปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 70 คน

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  792 ครั้ง