รางวัล/ผลงานเด่น

มฟล. คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น #ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ห้องสมุด มฟล. รับเกียรติบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น #ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา