จนท.ศูนย์บรรณสารฯ รับรางวัลระดับดีเด่นจากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ คุณรักเผ่า เทพปัน และคุณวิภาดา ดวงคิด ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นจากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT) ในผลงานเรื่อง "ผสานการให้บริการ ILL เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล PULINET Sharing กับระบบ MFU Interlibrary Loan Service" จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 “The 10th PULINET National Conference” ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 |   |  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  |  829 ครั้ง