บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ รับ 5 รางวัลจากงาน The 12th PULINET Online National Conference

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ และนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference) ภายใต้กรอบแนวคิด “New Generation Libraries : Toward House of Access” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)  ศูนย์บรรณสารฯ รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ และนำเสนอผลงานด้วยวาจา รวมจำนวน 5 รางวัล รายละเอียดดังนี้
รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ Lightning Talks กลุ่มการบริการสารสนเทศ (Information Services)
1.    ระดับดีเด่น จากผลงาน เรื่อง MFU Library Virtual Tour ผ่านเกม The Sims 4 โดย คุณ สุนทรีย์ พีระพาณิช
2.    ระดับดี จากผลงาน เรื่อง ระบบตรวจสอบหนี้สินคงค้างของห้องสมุด โดย คุณจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ และคุณรักเผ่า เทพปัน
3.    ระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง MFU Library Delivery: บริการด้วยใจ สู้ภัยโควิด โดยคุณณชญาดา แต้มรู้ คุณรักเผ่า เทพปัน คุณกิตติกร เขื่อนแก้ว และคุณวุฒิไกร โยวัง
รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral) กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management)
1.    ระดับดี จากผลงาน เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยคุณรักเผ่า เทพปัน คุณภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ และคุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ Lightning Talks กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management)
1.    ระดับชมเชย จากผลงาน เรื่อง MFU Library Bookshop: แหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ ของห้องสมุดในยุคโควิด โดยคุณนภสินธุ์ งามการ คุณสายกัญญา แสนโคตร และคุณรุจิรดา ชุ่มแก้ว

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้มีผลงานของสำนักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอ รวมทั้งหมด 79 ผลงาน โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ และปีหน้าสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลได้รับเกียรติให้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 168 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา