พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2561 ให้แก่ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานเกียรติบัตร "ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561" ให้แก่นางดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ซึ่งจัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library's roles in the open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สำหรับ “ห้องสมุดสีเขียว” เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและทรัพยากร และขยายความร่วมมือไปยังห้องสมุดอื่นๆ จนเป็น “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินครบทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างกายภาพ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย และการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด และบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

 |   |  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  |  1404 ครั้ง