เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับชมเชยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2564 คุณรักเผ่า เทพปัน และคุณพิชญา สาจันทร์ ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลระดับชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาแอพลิเคชั่นสำรองที่นั่งอ่านหนังสือ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (Seat Ready by MFU Library) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021) : New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges จัดโดยเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

"Seat Ready by MFU Library" เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับสำรองที่นั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการออกจากที่นั่งอ่านหนังสือของตนเองเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้แอพพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการสำรองที่นั่งอ่านหนังสือโดยสแกนคิวอาร์โค้ดรหัสที่นั่งที่ติดไว้ยังที่นั่งอ่านหนังสือแต่ละที่  เป็นการสร้างกติกาและข้อตกลงร่วมกันในการใช้บริการห้องสมุดอย่างเป็นระเบียบ

นอกจากนี้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานอีก จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย

1) ระบบออนไลน์งานแสดงหนังสือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ความปกติในรูปแบบใหม่ โดยคุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ คุณนภสินธิ์ งามการ และคณะ

2) วันนี้ในอดีต: ความทรงจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบนสื่อเฟซบุ๊ก โดยคุณตรีสลา ฟูแว่น และคุณอมรรัตน์ นูกุล

3) Netflix by MFU Library โดยคุณพิชญา สาจันทร์ และคุณฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสำนักงาน เพื่อสำนักงานไร้กระดาษ โดยคุณรักเผ่า เทพปัน และคุณปวีณา หมื่นปัญญา

ที่มา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

 |   |  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  |  745 ครั้ง