คณะผู้บริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รองอธิการบดี


 

ที่ปรึกษาอธิการบดี


 

ผู้ช่วยอธิการบดี


 

คณบดี


 

ผู้อำนวยการ