กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

Upcoming Events

อบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในมิติด้านการศึกษา
มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านการฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองของผู้เรียน
มฟล.จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมการจัดทำสื่อทำมือ ภายใต้โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ (ต.ท่าสุด ต.แม่ข้าวต้ม และ ต.นางแล)
CAS MFU จัดอบรมโครงการอาหารและเครื่องดื่มลดความเสี่ยงโรคอ้วน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท จัดโครงการอบรม Basic Life Support
บริการวิชาการบูณาการเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบของโครงการบริการวิชาการด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI)"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจในโรงเรียน

Upcoming Conferences

ไม่พบข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง