สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจหลัก
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6741-2
0 5391 6193
itschool@mfu.ac.th
itschool.mfu.ac.th