ข่าวราคากลาง

ราคากลางอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Access Switch) 48 port สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ราคากลางซื้อระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) .pdf

ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบเอกสารคำร้อง (โครงการการพัฒนาระบบเอกสารคำร้อง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารวันชัย ศิริชนะ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารสถาบันขงจื่อฯและงานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องสุขา (ห้อง SCL 114-115) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟชนิดของเหลว และวิเคราะห์มวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว ตำบลท่าสุด อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller Plant System ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลางงานจ้างค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบผลิตและระบบบำบัดน้ำในระดับ pilot scale ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานปรับปรุงศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย