ข่าวราคากลาง

ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพลาสติกและทางเดินน้ำเหลือง พร้อมระบบวิเคราะห์เส้นเลือด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย แบบ Non-CFC จำนวน ๒๐๐ ถัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย แบบติดผนัง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางซื้อชุดการประมวลผลสร้างภาพเพื่อหาตำแหน่งบริเวณที่ผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานปรับปรุงไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Light) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงาน VM จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ราคากลางงานซื้อหุ่นจำลองชีพจร Pulse Training Simulator ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๖๕๐ เครื่อง ระยะเวลา ๒๙ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ราคากลางงานซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณ (Access Switch) 48 port สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจหาสารชีวเคมีและภูมิคุ้มกัน จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๘ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารแบบแบ่งโซนสะอาดและสกปรก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานซื้อสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒