ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |