ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 โดยสนับสนุนการปฏิบัติงาน สูงสุดกว่า 30,000 บาท/ข้อเสนอโครงการฯ

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

จุดนัดพบแหล่งใหม่ของนักวิจัยและผู้ประกอบการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริง (Experiential Learning) เพื่อเริ่มต้นทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านให้กับผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
✔️ Matching และหารือปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาร่วมกันกับนักวิจัย
✔️ ได้รับการวินิจฉัยปัญหาธุรกิจเบื้องต้นจากนักวิจัย 
✔️ ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อยื่นขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
✔️ ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิ่งที่นักวิจัยจะได้รับ
✔️ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่นักวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 10 วัน (สูงสุด 30,000 บาท)
✔️ ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม
✔️ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับสถานประกอบการ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ
1. ความพร้อมของสถานประกอบการ
- โจทย์/ปัญหา/ความต้องการพัฒนา มีความชัดเจน
- เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน ที่มีการดำเนินธุรกิจจริง
- มีความพร้อมในสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยไปปฏิบัติงาน

2. ความพร้อมของนักวิจัย
- มีต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยภาครัฐ
- มีความเชี่ยวชาญตรงกับประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการ

✔️ปิดรับข้อเสนอโครงการฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ 
✔️ส่งข้อเสนอโครงการมาได้ทางอีเมลล์ mfii@mfu.ac.th 
✔️แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯสามารถใช้ลายเซนต์อิเล็กทรอนิกส์ได้  
✔️การพิจารณาและสรุปผลข้อเสนอโครงการฯ จากคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-917003 (พิมพ์วา)  E-mail: mfii@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Salinthip Sree-on |