สิงห์อาสา มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นายแพทย์อภิชัย ลีละสิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ฯ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯ นางสาวประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับบริจาคน้ำดื่มจาก "สิงห์อาสา" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. โรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 |   |  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  638 ครั้ง