ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการประชาสัมพันธ์เดินสายให้ความรู้การทำสื่อเผยแพร่ผลปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลปฏิบัติตามภารกิจ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถืงผลการดำเนินของหน่วยงาน อาทิ สถาบันชาและกาแฟ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนบริการงานวิจัย นอกจากกนี้อนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้ของนักศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA) ยังได้เชิญ อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ ไปให้แนวทางในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

 |   |  1050 ครั้ง