ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์
พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน                ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
    ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด              ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพวิศวกรรมด้วย
    ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้ง               นิติบุคคลนั้น
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ           ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงาน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
(๓) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้า         ร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า           ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๑. ผู้เสนองานต้องมีผลงานบริหารงานหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ                        ที่มีโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า ๘  ชั้น ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลา               ไม่เกิน ๘ ปี นับถึงวันยื่นซองเสนองาน ค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบ              ห้าล้านบาทถ้วน) หนึ่งสัญญา โดยผลงานจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชื่อถือ ผู้เสนองานจะต้องแสดงรายละเอียดการควบคุมการก่อสร้าง ขอบเขตของงาน จำนวน man-month ของบุคลากรที่ใช้ พร้อมแนบสัญญาและหนังสือรับรองผลงาน
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ละด้านโดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑) ผลงานของผู้ให้บริการ ๑๕ คะแนน
๒) วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการทำงาน ๘๐ คะแนน
๓) ข้อเสนออื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ๕ คะแนน
โดยผู้ยื่นข้อเสนอคะแนนด้านเทคนิครวม ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ www.mfu.ac.th ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
๑. ส่วนพัสดุ  ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบล        ท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์              เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕, ๕๐

๒. สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗            ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ในวันจันทร์              ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๘-๙

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.            ณ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    
ประกาศ ณ วันที่  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร  วัฒนศิริ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 451 ครั้ง