การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 4 ลักษณะ ดังนี้

 • ลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • ลักษณะที่ 3 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • ลักษณะที่ 4 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม และดำเนินการตามกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2564 ตามประเภทผู้กู้ยืม ดังนี้

 1. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
 2. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รายเก่า มฟล.)
 3. ผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หมายเหตุ 
นักศึกษาเลือกดำเนินการตามกำหนดการฯ และดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ ตามประเภทผู้กู้ยืม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 1. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ มาก่อน และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ เป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2564
 2. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมกองทุนฯ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./ระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาอื่น และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2564
 3. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี หมายถึง ผู้ที่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแล้ว
 4. ผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หมายถึง ผู้ที่กู้ยืมกองทุนฯ ครบตามหลักสูตรที่ตนเองศึกษา แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา และมีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนฯ เพิ่มเติมไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้อง กยศ. ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ห้อง 112 ชั้น1 อาคาร D1)
โทร. 053-916381, 053-916382
Facebook search : กยศ.มฟล.

 |   |  39961 ครั้ง