ส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมกับส่วนสารบรรณฯ จัดประชุมชี้แจ้ง ITA รวมถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้กับผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและรูปแบบของการประเมิน รวมทั้งช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อร้องเรียนกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 494 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษาส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ