มฟล. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลักษณะไม้มงคลในการกรองฝุ่น P.M.2.5 รอบบ้าน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้ากลุ่มวิจัย ได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลนางแล ในการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (P.M.2.5) จัดอบรม อสม. และ สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลนางแล หัวข้อการเลือกต้นไม้ สำหรับการปลูกรอบบ้านเพื่อกรองฝุ่น P.M.2.5 ก่อนที่จะเข้าสู่บ้านที่อยู่อาศัย โดยประยุกต์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของรูปแบบกิ่ง ก้าน ใบ ทรงพุ่ม ของต้นไม้ กับความเชื่อในการเลือกใช้ไม้มงคล ในการกำหนดเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลือกต้นไม้สำหรับการปลูกรอบบ้านเพื่อกรองฝุ่น P.M.2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน  ในการนี้ปลัดเทศบาลตำบลนางแล ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลนางแล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 ราย

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 514 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ