ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง “Advance Fillers and Complication”

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

       ด้วย สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูง “Advance Fillers and Complication” (Hands on) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักวิชา         เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการ   ฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูงได้ถูกต้องและปลอดภัย เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์รวมถึงให้แพทย์ได้ทราบข้อแทรกซ้อนจากการฉีดฟิลเลอร์ และการดูแลได้อย่างถูกต้อง นั้น

       ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: academic.cas@mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8034  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
  • กำหนดการ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์

  • 5098 ครั้ง