รับสมัครทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (ทุนไม่ต่อเนื่อง)

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 63-59)
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  4. เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
  5. ขณะที่รับทุนนี้จะต้องไม่รับทุนอื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

ระยะเวลาในการรับสมัคร 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
ใบสมัครทุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม

 |   |  2506 ครั้ง