กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย มฟล. ร่วมยกระดับมาตรฐานตลาดอินทรีย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG02 SDG03 SDG11 SDG12 ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้ากลุ่มวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเปิดตลาดจำหน่ายอาหารปลอดภัย ธ.ก.ส แม่จัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน โดยกลุ่มวิจัยฯ ได้ให้การสนับสนุน ตรวจประเมินการปนเปื้อนสารฆ่าแมลง ในตัวอย่างดิน และผักที่เพาะปลูกโดยเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายในตลาดปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานตลาดปลอดภัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน อันเป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณร้านค้าที่ผ่านการรับรอง

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 737 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ