ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (ทอง) ระยะเวลาการรับรอง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2566

รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจจากการร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา และผู้ใช้บริการในพื้นที่ศูนย์บรรณสารฯ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office)

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง https://bit.ly/3qan2EB 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 432 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา