มฟล. รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  1. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.2)
    • ประสาทวิทยา

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

การรับสมัครคัดเลือก
กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร เมื่อได้มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว
  • วิธีการรับสมัครผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916566
โทรสาร: 053-916570
อีเมล: med@mfu.ac.th

  • 1106 ครั้ง